What's on

30
Thursday
3:00 pm

Tchaikovsky. "herevichki"
6+

Viktoriya Romanova
soprano
Andrey Timoshevsky
tenor
Olga Shokel
mezzo-soprano
Andrey Udalov
bass
Vadim Yakimov
baritone
Eugenia Sadovnikova
violin
Nadezhda Rogozhina
producer
Varvara Soboleva
choreographer

Organizers

"Enterpriserusart"
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia