What's on

12
Sunday
3:00 pm

Paris
6+

Larisa Pominova
Alexander Gerasimov
Diana Nosyreva
Semen Klimashevskiy
Natalia Steyt
Polina Afanasyeva
Georgy Kvarazchelia
Semen Zaborin
Alexander Galitsky
Gounod
Bizet
Debussy
Ravel
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia